Siste oppdrag

Produksjonskalkyle samt strategisk beslutningsgrunnlag

Desember 2019 - januar 2020

Oppdragsgiver ønsket bistand til å dekke et sammensatt behov:

1) Bearbeiding av kalkyleverktøy for industriell produksjon
2) Utvikling av fleksibel modell for simulering av ulike scenarier og beslutningsgrunnlag ifm vurdering av strategisk valg og større satsning, herunder kartlegging av hvilke faktorer som må hensyntas i grunnlaget 
3) Samtale- og sparringspartner ifm pkt 2)

VirksomhetsHjelpens oppdrag var å være samtalepartner, utvikle aktuelle modeller og bistå oppdragsgiver fram til komnplett beslutningsgrunnlag.
Salg av virksomhet

April - november 2019

Oppdragsgiver hadde behov for omfattende bistand ifm due dilligence, forhandlinger, avtaleinngåelse, gjennomføring og pro & contra sammenstilling ved salg av virksomhet.

VirksomhetsHjelpens oppdrag var å ivareta selger på en best mulig måte, og gjennomføre dialog med selger, kjøper, revisor og jurister.

Avd Industri - tilpasning kalkyleverktøy


Januar 2019

I forbindelse med forretningsmessige vurderinger hadde oppdragsgiver behov for bistand til å utvikle/tilpasse kalkyleverktøy for produksjon av paller.

VirksomhetsHjelpen tok utgangspunkt i det verktøyet som kunden allerede hadde i bruk, og foretok de aktuelle tilpasningene, samt utviklet tilleggsmodul for vurdering rundt eventuell produktutvikling.

Verdivurdering av selskap ifm eierskifte

Desember 2018

Oppdragsgiver hadde behov for uavhengig vurdering av selskapsverdi

VirksomhetsHjelpens oppdrag var å foreta vurderinger basert på inntjening, egenkapital og flere andre forhold - samt utarbeide rapport som skulle inngå som en del av oppdragsgivers beslutningsgrunnlag.

Tilpasning budsjettmodell


Januar 2019 - oppdragsgiver Mitra AS

Oppdragsgiver hadde fra tidligere en velfungerende budsjettmodell, utviklet av VirksomhetsHjelpen.

Dette oppdraget gikk ut på å tilpasse verktøyet til ny situasjon etter at oppdragsgiver hadde innfusjonert to andre virksomheter.
Bistand i grensesnittet mellom bedrift og regnskapsfører

Oktober 2018, oppdragsgiver Marinaen Båt og Fritid AS.

Oppdragsgiver fikk bistand ifm avklaring av leveranser mellom denne og regnskapsfører, til-fra.

VirksomhetsHjelpens oppdrag var å bistå i samtaler og avklaringer, samt gi innspill som var ment å gi ennå bedre kvalitet på leveransen mellom partene.

Vurdering av finansiell stilling og lånekapasitet


Juni 2018

I forbindelse med tiltak i virksomheten ønsket man svar på om nåværende finansiering var tilstrekkelig – man hadde derfor behov for å eventuelt forberede seg for ytterligere låneopptak.

Daglig leder ba om en objektiv analyse/vurdering av gjelden; hvordan var evnen til å betjene gjeld og hvor mye mer kunne man låne før gjelden ble en for stor risiko?

VirksomhetsHjelpen satte opp en finansiell analyse som viste staus i dag, samt 10-års utvikling, og leverte en rappport som omhandlet funnene og vurdering av disse. I tillegg ble det gjort beregniger rundt lånekapasitet ut fra definerte forutsetninger og med et par ulike metoder.

Rapporten skulle være en del av styrets beslutingsgrunnlag.

Anskaffelse av rådgivende ingeniør

Mars - april 2018, oppdragsgiver Astafjord Vekst AS.

Oppdragsgiver ble behandlet som om denne var underlagt Lov om offentlige anskaffelser (LOA).

VirksomhetsHjelpens oppdrag var å utforme og gjennomføre konkurranse om anskaffelse av rådgivende ingeniør for beskrivelse av fornying av eksisterende bygningsmasse.
- Utforming av konkurranse, utsendig av forespørsler
- Sammenstilling og evaluering av mottatte tilbud, innstilling overfor oppdragsgiver
- Bestilling av oppdrag, anskaffelsesprotokoll

Verktøy for presentasjon av aggregert regnskap


Februar 2018 - oppdragsgiver Mitra AS

Oppdragsgiver hadde fra tidligere en mal for presentasjon av perioderegnskap, hvor alle avdelingene ble presentert hver for seg samt aggregert.
- presentasjon av relevante diagram
- trending av likviditet
- andre detaljer

Systemet var fra utarbeidet av undertegnede i tiden hvor jeg var selskapets direktør.
Dette oppdraget gikk ut på å foreta justeringer og tilpasninger til ny situasjon i selskapet.

Verktøy for bonusberegning

Februar 2018 -  oppdragsgiver BestMarin Finnsnes.

Konstruksjon av modell for
- beregning av bonusgrunnlag ut fra gitte kriterier
- bonus-størrelse
- fordeling på medarbeidere ut fra bestemte variabler.