Siste oppdrag

Avd Industri - tilpasning kalkyleverktøy


Januar 2019

I forbindelse med forretningsmessige vurderinger hadde oppdragsgiver behov for bistand til å utvikle/tilpasse kalkyleverktøy for produksjon av paller.

VirksomhetsHjelpen tok utgangspunkt i det verktøyet som kunden allerede hadde i bruk, og foretok de aktuelle tilpasningene, samt utviklet tilleggsmodul for vurdering rundt eventuell produktutvikling.

Verdivurdering av selskap ifm eierskifte

Desember 2018

Oppdragsgiver hadde behov for uavhengig vurdering av selskapsverdi

VirksomhetsHjelpens oppdrag var å foreta vurderinger basert på inntjening, egenkapital og flere andre forhold - samt utarbeide rapport som skulle inngå som en del av oppdragsgivers beslutningsgrunnlag.

Tilpasning budsjettmodell


Januar 2019 - oppdragsgiver Mitra AS

Oppdragsgiver hadde fra tidligere en velfungerende budsjettmodell, utviklet av VirksomhetsHjelpen.

Dette oppdraget gikk ut på å tilpasse verktøyet til ny situasjon etter at oppdragsgiver hadde innfusjonert to andre virksomheter.
Bistand i grensesnittet mellom bedrift og regnskapsfører

Oktober 2018, oppdragsgiver Marinaen Båt og Fritid AS.

Oppdragsgiver fikk bistand ifm avklaring av leveranser mellom denne og regnskapsfører, til-fra.

VirksomhetsHjelpens oppdrag var å bistå i samtaler og avklaringer, samt gi innspill som var ment å gi ennå bedre kvalitet på leveransen mellom partene.

Vurdering av finansiell stilling og lånekapasitet


Juni 2018

I forbindelse med tiltak i virksomheten ønsket man svar på om nåværende finansiering var tilstrekkelig – man hadde derfor behov for å eventuelt forberede seg for ytterligere låneopptak.

Daglig leder ba om en objektiv analyse/vurdering av gjelden; hvordan var evnen til å betjene gjeld og hvor mye mer kunne man låne før gjelden ble en for stor risiko?

VirksomhetsHjelpen satte opp en finansiell analyse som viste staus i dag, samt 10-års utvikling, og leverte en rappport som omhandlet funnene og vurdering av disse. I tillegg ble det gjort beregniger rundt lånekapasitet ut fra definerte forutsetninger og med et par ulike metoder.

Rapporten skulle være en del av styrets beslutingsgrunnlag.

Anskaffelse av rådgivende ingeniør

Mars - april 2018, oppdragsgiver Astafjord Vekst AS.

Oppdragsgiver ble behandlet som om denne var underlagt Lov om offentlige anskaffelser (LOA).

VirksomhetsHjelpens oppdrag var å utforme og gjennomføre konkurranse om anskaffelse av rådgivende ingeniør for beskrivelse av fornying av eksisterende bygningsmasse.
- Utforming av konkurranse, utsendig av forespørsler
- Sammenstilling og evaluering av mottatte tilbud, innstilling overfor oppdragsgiver
- Bestilling av oppdrag, anskaffelsesprotokoll

Verktøy for presentasjon av aggregert regnskap


Februar 2018 - oppdragsgiver Mitra AS

Oppdragsgiver hadde fra tidligere en mal for presentasjon av perioderegnskap, hvor alle avdelingene ble presentert hver for seg samt aggregert.
- presentasjon av relevante diagram
- trending av likviditet
- andre detaljer

Systemet var fra utarbeidet av undertegnede i tiden hvor jeg var selskapets direktør.
Dette oppdraget gikk ut på å foreta justeringer og tilpasninger til ny situasjon i selskapet.

Verktøy for bonusberegning

Februar 2018 -  oppdragsgiver BestMarin Finnsnes.

Konstruksjon av modell for
- beregning av bonusgrunnlag ut fra gitte kriterier
- bonus-størrelse
- fordeling på medarbeidere ut fra bestemte variabler.